03462256210

  vakfımızın gayesi

A) Umumi gayesi bütün tahsil kademelerindeki talebelere, hizmet etmek, onların milli manevi değerlerle teçhiz edilmesi için her nevi imkânlar hazırlamak. Bu gayesini gerçekleştirme yolunda bütün tahsil kademelerinde talebelerin yetişmeleri hususunda ayni ve nakdi yardımda bulunur, burslar verir.

B) Yurtlar, meskenler, okuma salonları gibi benzeri sosyal imkânlar hazırlar.

C) Yabancı lisans üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar açar, idare eder. Seminerler konferanslar ve benzeri ilmi ve akademik faaliyetlerde bulunur.

D) Kanunların müsaadesi ile her seviyesinde eğitim ve öğretim müesseseleri kurar, açar ve idare eder.

E) Müelliflerin eserlerini ve te’lif haklarını satın alır basar, tevzi eder. Gazete, mecmua ve kitap neşriyatı yapar. Radyo ve televizyonlarda programlar tertip eder ve ettirir.

F) Gayesine muvafık faaliyet gösteren her nevi resmi ve gayri resmi müessese ve şahıslarla münasebet kurar ve faydalanır.

G) Umumi olarak halkın milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışma yapar. Cami, kur’an, kursu, öğrenci yurt ve pansiyonlarının ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte eder.

H) Vakıf gaye ve mevzuatına aykırı düşmeyen diğer bütün faaliyetlerde bulunur.